Onderwerpen

De cliëntenraad heeft zich de afgelopen tijd uitgesproken over de volgende onderwerpen:

Cliënten moeten willen dat de zorg veilig is. De cliëntenraad stimuleert Plushome om de zorg veiliger te houden. De eerste indruk van de cliëntenraad is dat Veiligheid niet echt speelt als thema onder cliënten. Wel bleek het onderwerp Privacy te spelen. Cliënten gaan daar verschillend mee om. Wat de cliëntenraad opviel dat sommige cliënten een stigma ervaren wordt omdat ze psychische problematiek hebben. De cliëntenraad wil graag verder met dit thema aan de slag, samen met de medewerkers die het onderzoek doen. De directie wijst op de mogelijkheid om je rapportage in te zien, sommige raadsleden maken daar al gebruik van.

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

De cliëntenraad heeft advies gegeven over het jaarverslag en de jaarrekening van 2016, dat is verwerkt door de directie. Elk jaar komt er een nieuwe jaarverslag. Interessant zijn de ontwikkelingen mbt de Proeftuin voor een andere wijze van kwaliteitsmeting van zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg, waar Plushome aan mee doet.

De laatste stand van zaken mbt. de nieuwe wet op de medezeggenschap staat op de site van het LSR.

De belangrijkste voorstellen ter versterking van de cliëntenraad zijn de regeling van de advies- en instemmingsrechten, tijdige en toegankelijke informatievoorziening, het zorg breed beschikbaar zijn van het enquêterecht en verbeterde facilitering van de cliëntenraad op het gebied van financiering, scholing en ondersteuning cliëntenraden. De directie wijst op de nieuwe regelgeving voor goed bestuur. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat zorgaanbieders zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg voor hun cliënten; dat duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen de zorgaanbieder verantwoordelijk is en zorgen voor goed financieel beheer.